Overuren verplicht uitbetalen?

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de werkgever worden gemaakt niet worden vergoed, dus deel uitmaken van het overeengekomen salaris. Maar wat nu als in zo’n situatie de werknemer structureel 25 tot 50 procent meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur. Kan de werkgever dan betaling van overuren […]

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen.

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verstuurd, met de betekeningskosten, € 12.677. De DGA stelt dat zijn financial controller wegens de coronamaatregelen de post op kantoor niet heeft gezien. Hij maakt bezwaar tegen de kosten. Standpunt DGADe DGA stelt dat het niet […]

Voormalige Bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF.

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap onder firma (VOF). In oktober 2016 heeft hij zich bij de Kamer van Koophandel laten uitschrijven als vennoot. In 2018 ontvangt de VOF een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2016 van bijna € 60.000 en ruim € 4.000 rente […]

Hoezo passend werk?

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

Als werkgever kunt u een zieke werknemer vragen om passende arbeid te doen. Hoe weten u en de werknemer wat passend is? En is de werknemer verplicht om de aangeboden passende arbeid te verrichten? Een praktijkgeval uit recente rechtspraak geeft inzicht. Praktijkgeval Een vrachtwagenchauffeur meldt zich ziek. De bedrijfsarts geeft in zijn re-integratieadvies aan dat […]

Kleine attenties onbelast?

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In een kortgeleden bijgewerkte handreiking geeft de Belastingdienst een uitwerking en voorbeelden.  Loon is volgens de wet alles wat een werknemer krijgt vanwege zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat u een […]

Minimum loon stijgt per 1 juli 2022

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022? Bepaling aanpassingspercentageHet aanpassingspercentage is volgens de wettelijke regeling als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals […]

Ontslag op staande voet door werknemer:

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

vergoedingsplicht Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp kenbaar. Diezelfde dag reageert de werkgever daarop via WhatsApp. De werkgever acht zichzelf benadeeld en vordert via de rechter een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Rechtsgeldigheid ontslag op staande voetDoor een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst plotseling en […]